fbpx
Kërkoni produkte
Menu
Kategoritë

Termat dhe kushtet

 

Portali i Porosive Online stina.al Termat dhe Kushtet

 

 

 1. Hyrje

Ka terma dhe kushte mbi të cilat funksionon kjo faqe online dhe shërben si marrëveshje mes nesh dhe jush. Këto Terma shpjegojnë të drejtat dhe detyrimet e të gjithë përdoruesve (nga këtej e tutje të quajtur Ju) dhe të drejtat e detyrimet e stina.al (nga këtej e tutje të quajtur Ne) lidhur shërbimit/artikujve të ofruar nga ne përmes kësaj faqeje. Përpara se të autorizoni kryerjen e porosisë ju lutem lexoni me kujdes këto Terma dhe deklarimin e privatësise. Duke përdorur portalin tonë dhe duke autorizuar kryerjen e porosisë ju automatikisht keni rënë dakord me Termat dhe Kushtet tona. Nëse nuk bini dakord me këto Terma ju lutem mos porosisni nga portali ynë.

Këto Terma dhe Kushte mund të ndryshojnë ndaj ju duhet t’i lexoni ato me kujdes sa herë jepni një porosi.

Nëse do të keni ndonjë pyetje mbi politikat tona të privatësisë dhe rreth Termave të përdorur, ju lutem na kontaktoni në info@stina.al;

2. Përdorimi i Portalit Online

Termat dhe Kushtet janë të rëndësishëm si për ju por gjithashtu edhe për ne. Këto Terma janë krijuar për të na lidhur në një marrëveshje kontraktuale, për të mbrojtur të drejtat e juaja dhe të drejtat tona si biznes. Në momentin e kryerjes së porosisë ju bini dakord me këto Terma. Ju bini dakord që:

 1. Ju mund ta përdorni këtë faqe online për të kryer veprimtari të lidhura vetëm me qëllimin e këtij portali.
  b. Nuk do të kryeni asnjë porosi të pasaktë apo me qëllime negative. Nëse ne shohim se është kryer një porosi e tillë, ne kemi të drejtën mos ta dërgojmë mallin në destinacionin e përcaktuar nga ju.
  c. Gjithashtu jeni të detyruar të na jepni detaje si emër, mbiemër, numër telefoni dhe adresë të saktë. Këto detaje na shërbejnë për t’iu identifikuar dhe për t’u lidhur me ju në momentin që duam të dorëzojmë porosinë.
  d. Nëse nuk na jepni informacion të saktë apo informacion të plotë, mund të mos jemi të aftë për të përmbushur porosinë tuaj.

Me kryerjen e porosisë në portalin tonë online, ju garantoni se jeni mbi 18 vjeç dhe jeni ligjërisht madhor për të hyrë kështu në një marrëdhënie kontraktuale me ne.

 1. Disponueshmëria e Shërbimit

Ne mund t’i dergojmë artikujt në të katër anët e Shqipërisë, në qytet, në fshat e në zonat më të thella të vendit tonë.

 1. Si është e formuar kontrata mes nesh

Informacioni i detajuar në Termat dhe Kushtet nuk përbëjnë një ofertë për shitje por përbëjnë një ftesë nga ana jonë që ju të porosisni. Kontrata nuk merr fuqi nëse ne nuk miratojmë porosinë tuaj. Ne do t’iu dërgojmë një email ku konfirmojmë se ju keni kryer një porosi, megjithatë kjo nuk do të thotë se ne do t’iu dërgojmë mallin nëse ne gjykojmë se përmbushja e porosisë është e jashtë-ligjshme apo nëse porosia nuk përputhet me Termat dhe Kushtet e përshkruara këtu. Kontrata hyn në fuqi në momentin që artikulli/artikujt e porositur dalin nga magazina e stina.al për të ardhur tek ju.

 1. Disponueshmeria e Artikujve

Të gjitha porositë për artikujt tanë janë subjekt disponueshmërie nga ana jonë dhe për këtë arsye në rast se kemi problem me furnizimin tuaj me artikullin e porositur apo nëse artikulli nuk është gjendje në magazinë pavarësisht se vazhdon të jetë i reklamuar në portal, ne na rezervohet e drejta për ta ndarë me ju këtë informacion dhe për t’iu ofruar një tjetër artikull të së njëjtës cilësi apo të një cilësie më të lartë dhe të së njëjtës vlerë me artikullin e munguar që keni porositur paraprakisht. Nëse nuk do të dëshironi artikullin zëvendësues të ofruar nga ne, ju nuk do të keni asnjë detyrim për të vazhduar më tej porosinë me ne.

 1. Refuzimi i Porosisë

Ne rezervojmë të drejtën për të hequr artikujt nga portali i porosive online në çdo kohe dhe na lind e drejta për të shtuar/hequr apo përditësuar çdo material apo përmbajtje të këtij portali. Edhe pse ne do të bëjmë të pamundur për të përfunduar çdo porosi me ju, mund të ketë raste të jashtëzakonshme të cilat na shtyjnë për të refuzuar porosinë tuaj, e drejtë të cilën e kemi në çdo kohë.

Ne nuk na lindin detyrime karshi jush apo karshi palëve të treta nëse gjykojmë se duhet ta refuzojmë një porosi apo nëse heqim artikujt nga portali jonë. Nuk kemi detyrime karshi askujt nëse heqim, shtojmë, përditësojmë materialet apo produktet tona në portalin online.

 1. E drejta juaj për të kthyer artikullin/artikujt e porositur

Si klient juve ju lind e drejta për të kthyer artikullin brenda 14 ditëve kalendarike në bazë të nenit 37 te Ligjit 9902, datë 17.04.2008 “Për Mbrojtjen e Konsumatorëve”.

Artikulli/artikujt e porositur duhet të kthehen në adresën e përcaktuar nga stina.al, me paketimin dhe ambalazhimin e tij, të mos jetë përdorur dhe të shoqërohet me të gjithë aksesoret, udhëzime të ndryshme përdorimi (nëse ka), kupon origjinal tatimor që vërteton blerjen e artikullit. Pa kuponin ORIGJINAL TATIMOR nuk lejohet as ndërrimi dhe as kthimi i artikujve.

Produktet e kthyera të cilat kanë mangësi, dëmtime, janë të përdorura apo të ndotura nuk do të pranohen nga stina.al.
Klientit do t’i rimbursohet çdo kosto si pasojë e marrëdhënies tregtare me stina.al.

 1. Dërgesa

stina.al do të mundohet gjithmonë që të sigurojë që ju të mos keni asnjë problem me ardhjen e dërgesës tuaj. Dërgesa do të kryhet nga një kompani transporti e cila ka kushtet dhe termat e veta të cilat ndryshojnë dhe për të cilat ne nuk mbajmë asnjë përgjegjësi në momentin që artikulli është në lëvizje, pra është jashtë magazinës tonë. Mallrat mund të vonohen për shumë shkaqe njëra prej të cilave mund të jenë forca madhore të tipit, kushtet atmosferike të rënduara, bllokime rrugësh tokësore për shkak punimesh apo çdo lloj faktori tjetër që e pengon rrjedhshmërinë e proçesit të transportimit të mallit.

 1. Risku dhe Pronësia

Artikujt do të jenë në riskun tuaj që nga momenti i dorëzimit të tyre tek ju. Në momentin që ju kryeni pagesën, juve ju lind e drejta e pronësisë për artikullin/artikujt e marrë në dorëzim.

10. Çmimi dhe Pagesa

Edhe pse ne kujdesemi që të sigurojmë se të gjitha çmimet e vendosura në portalin tonë janë të sakta, mund të ketë raste gabimesh në çmim. Nëse ne i identifikojmë këto gabime në produktin që ju keni porositur, ne do t’iu lajmërojmë sa më parë, ndërsa porosia do të anulohet në moment dhe nëse ju keni kryer ndonjë pagesë për këtë porosi, kjo pagesë do t’iu rimbursohet menjëherë.

Çmimet e shfaqura në portalin tonë për të gjitha artikujt e reklamuar përfshijnë T.V.SH-në por nuk përfshijnë asnjë kosto tjetër dërgese. Kosto e dërgesës do të përfshihet në fund të porosisë në varësi të vend-ndodhjes për ku do të niset porosia.

 1. Kthimet/ndërrimet

Nëse doni të ktheni një artikull/artikujt brenda periudhës së përmendur në pikën 7 të këtyre Kushteve, ju mund të ktheni artikullin vetëm nëpërmjet korrierit në magazinën e stina.al. Kostot e transportit për kthimin e artikullit do të jenë tuajat nëse artikulli plotëson të gjitha kushtet e gjendjes fizike të tij por ju po e ktheni sepse nuk e pëlqeni apo ndërroni mendje për porosinë e kryer. Në rast se artikulli është i dëmtuar apo fizikisht jo i njëjtë me atë që keni porositur atëherë kostot e transportit për kthimin e artikullit janë në përgjegjësinë tonë dhe do të mbulohen nga ne.

Kini parasysh se nëse doni të ktheni artikullin, duhet të jeni kujdesur për të ndërsa e keni në zotërim. Kjo nënkupton që duhet të ruani paketimin origjinal, mbështjellëset apo çdo letër tjetër informuese e plotësuese që ju ka ardhur së bashku me artikullin.

Ndërrimet mund të ndodhin me artikuj të së njëjtës vlerë/ vlerë më të lartë (do i dorëzoni korrierit diferencën e parave kur t’iu sjelli artikullin) ose më të ulët (korrieri do t’iu dorëzojë artikullin dhe diferencën e parave).

 1. Mbrojtja e Privatësisë

stina.al mbron dhe respekton privatësinë dhe të dhënat personale tuajat bazuar në ligjin 9887, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” si dhe aktet nënligjore përkatëse.

Përpunimi i të dhënave tuaja do të jetë vetëm në shërbim të sigurisë së dorëzimit, do të jetë i rregullt dhe pa vonesa. Gjithashtu të dhënat tuaja personale do të përdoren, me pëlqimin tuaj, në dërgimin e ofertave, promocioneve dhe shorteve të ndryshme që do të organizojë faqja jonë ëëë.stina.al. Klientët tanë kanë të drejtë në çdo kohë të refuzojnë komunikimin e ofertave promocionale nga ana e stina.al.

 1. Pronësia Intelektuale

Ju bini dakord që të gjitha të drejtat intelektuale, marka dhe patenta në të gjithë pjesët e portalit online stina.al do të jenë gjithmonë në pronësi të stina.al. Ju nuk ju lejohet të përdorni asnjë pjesë të këtyre materialeve, logo, ngjyra, forma, foto, përshkrime e çdo gjë tjetër për qëllime biznesi dhe personale tuajat pa miratimin e stina.al. Kërkesa për përdorimin e karakteristikave të lartpërmendura duhet dërguar me email në info@stina.al

 1. Tranferimi i të Drejtave dhe Detyrimeve

Kontrata mes nesh dhe jush do të mbetet mes nesh dhe jush.

Ju nuk mund të transferoni, autorizoni apo delegoni kontratën tek një palë tjetër pa marrë pëlqimin tonë me shkrim.

Ne mund të transferojmë, autorizojmë apo delegojmë kontratën tek një palë tjetër. Për t’iu hequr dyshimet transferime apo autorizime të tilla nuk do të ndikojnë në të drejtat tuaja apo t’iu anulojnë, reduktojnë apo limitojnë garancitë që mund të përfshijnë artikujt që keni blerë.

15. Ngjarjet jashtë kontrollit tonë

Ne nuk do të mbajmë përgjegjësi për asnjë vonesë të ndikuar nga forcat madhore. Siç është përmendur më lart por dhe tani Forcat Madhore përfshijnë çdo ngjarje që pengon transferimin e artikullit nga ne tek ju, e cila është jashtë kapacitetit të kontrollit nga ana jonë. Të tilla Forca Madhore përfshijnë:

 1. Greva të ndryshme
  b. Protesta civile, pushtim, sulme terroriste, luftë apo kërcënime për luftë në një rajon të caktuar.
  c. Zjarri, shpërthime, stuhi, përmbytje, tërmet, epidemi apo katastrofa të tjera natyrore.
  d. Pamundësia e përdorimit të rrugëve tokësore.
  e. Pamundësia e përdorimit të rrjetit të telekomunikacionit.
  f. Rregulloret, aktet ligjore dhe nënligjore që mund të qeverisin një rajon të caktuar apo që mund të ndryshojnë në të ardhmen e që limitojnë aftësinë tonë për t’iu dërguar artikullin e porositur.
  g. Greva nga kompania e transportit apo aksidente dhe pamundësi nga ana e tyre për të përmbushur porosinë.

  16. Marrëveshja mes nesh

Këto Terma dhe Kushte përfaqësojnë marrëveshjen mes nesh lidhur me çdo kontratë që do të kemi së bashku. Kjo kontratë ka fuqi mbivendosëse ndaj çdo lloj komunikimi me gojë apo me shkrim që mund të kemi patur më parë.

 1. E drejta jonë për të ndryshuar këto Terma dhe Kushte

Ne kemi të drejtë të rishikojmë dhe zëvendësojmë këto Terma dhe Kushte kohë pas kohe. Ju do të përfshiheni në Termat dhe Kushtet në fuqi në momentin që keni kryer porosinë.

18. Ligji dhe Juridiksioni

Termat dhe Kushtet rregullohen dhe interpretohen në përputhje me legjislacionin e Republikës së Shqipërisë.
Mosmarrëveshjet mes stina.al dhe Klientit në lidhje me zbatimin e këtyre Termave dhe Kushteve do të zgjidhen nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë.

19. Sugjerime

Ne mirëpresim komentet dhe sugjerimet tuaja. Ju lutem na dërgoni këto sugjerime dhe komente në adresen info@stina.al

Ju faleminderit!